Santa Crucidda ti vinni a vidiri (Preghiera a Gesù Crocifisso)

Read Italiano version

 
Santa Crucidda ti vinni a vidiri
china di sangu ti vinni a truvari
chi fu chist’omu chi vinni a muriri,
fu Gesù Cristu che ebbi la lanciaat
addimannannu acqua e ‘unni potti aviri
ci dettiru ‘na sponza ‘ntussicata,
‘ntussicata Maria, povira donna
quannu vitti a sò fugghiu a la cunnanna.
Maria iava chiancennu pì li strati
la porta di lu Mastru aperta era,
– O caru Mastru chi faciti a ‘st’ura?
– Fazzu ‘na cruci cu tri pungenti chiova.
– O caru Mastru ‘un ‘a faciti ora
cà iò vi pau la bona fattura,
– O cara matri ‘un lu pozzu fari
ca lassanu na Gesù e pigghianu a mia.
– Di nivuru portimillu a lu cummogghiu
ca tu perdi lu mastru e iò lu figghiu.
Chiamatimi a Giuvanni ca lu vogghiu
quantu m’aiuta a chianciri a mè fighiu,
pigliati ‘sta scala ca mè figliu scinni
quantu ci vasu li sò sacri carni.
– O  matri abbinidicitimi e ghitivinni
tocca muriri a mia, Matri amurusa.
– Figliu l’ha binidicu li stenti e l’affanni
li novi misi chi ‘mbrazza ti tinni
lu latti chi ti detti di li minni
lu stentu di la matri amuri ranni.
E cu la dici tri voti a lu jornu
Dio ni scanzi di peni d’infernu,
e cu la dici tri boti a la notti
Diu ni scanzi di la mala morti,
e cu la dici tri boti a lu cantu
Dio ni scanzi di troni e di lampi,
cu la sapi dilla, dilla,
cu ‘un ‘a sapi amparatilla.