Vacci amuri

Read English version

 
Vacci amuri e va rispigghiala
e va toccaci lu cori
e va ricci m’affaccia subitu
e diccillu ca sugnu ccà.
 
Ccà c’è l’amanti miseru
chiddu chi ti vò beni
chiddu chi ti vò beni.
 
Ma iu di ccà nun mi nni vaju
si nun prima un’affacci tu.
Va cunfessati e va cunfessati
‘n cuscenza si lu po fari
e va dicci o cunfissuri
tuttu chiddu c’hai fattu a mia.
 
Cu è stu cunfissuri
c’av’assorviri a ttia.
 
Ma ju vinni pi fariti sentiri
l’affanni e li me peni
e li cacciaturi passanu
a lu spuntu di l’aurora
ma ju di ccà nun mi nni vaju
si nun prima affacci tu.
 
Dimmi cara rosina
dimmi si tu mi ami
ma lu me cori mi l’arrubbasti
e nun mi lu vo rari cchiù.