Tunazioni di li catitara

Read English version

 
 
Stanotti ‘nsonnu mi vinni na vecchia ah!
mi rissi Peppi tu, ti vo’ maritari? ih!
a l’occhiu tegnu na picciotta bedda ah!
bedda china di ro…di robba e di dinari ih!
sorti com’è a fari cu sta vecchia ah!
chi ‘ntà lu sonnu mi veni a ‘ntantari? Ih!
cu pigghia la muggheri pigghia detta ah!
la detta ci va cri.. a crisciri e mancari ih!
la cosa chi vi dicu è lesta lesta: ah!
e jeu munacheddu, …nacheddu mi
‘ogghiu fari. ih!