Trapassione di Maria SS. Assunta in cielo

Read English version

 
 
 
Donne e signuri, io Vi pregu pi la santa caritati, vogghiu ca tutti attentamenti mi sintiti.
Vi vogghiu raccuntari sti santi paroli ca sunnu la cirtissima viritati.
Una Rigina ri lu celu e ri la terra, Donna e Suvrana di tutti li Virgini, idda fu la cchiù biata, idda fu la cchiù ludata, e rapiti aricchi e cori e sintiti beni a mia. Vi vogghiu raccuntari sti santi paroli ri sta santa e gluriusa Virgini Maria e lu so nomu ludatu e binirittu sempri sia.
Santu Austinu fu un dutturi finu, la so liggenda la scrissi cu paroli latini. Sapemu tutti ca Gesù fu pigghiatu, e ‘manu ri jurei fu mortu e fracillatu. Nostru Signuri Gesù Cristu a la cruci fu misu e riguardannu lu so celesti latu vitti a Maria l’Addulurata, chidda ca ‘mpettu si l’avìa purtatu, chidda chi lacrimava e chiancìa e ra gran pena muriri si sintìa, picchi a so figghiu aiutari nun putìa.
Nostru Signuri ri la cruci a San Giuvanni, ch’assai amò, ri nomu lu chiamò e ci rissi: Giuvanni, a ‘me matri ti raccumannu, idda t’è matri e tu ci sarai figghiu faciti na’ generali cumpagnia, pi ‘ddu santu latti ca m’appi a ‘dari, quannu trapassu Io tu un l’abbannunari.
San Giuvanni e peri ri la cruci s’appuiò sinu ca nostru Signuri Gesù Cristu trapassò e fu tantu forti la vuci chi ghittò ca era menzjornu e allura scurò. Lu ‘ntisiru l’ebrei e si misiru a chianciri a lacrimari e a ghittari vuci: mortu fu nostru Signuri Gesù Cristu pi li piccaturi supra lu lignu ri la Santa Cruci.
Cu Giuseppi d’Arimatia ci appiru a ghiri e ri la Santa Cruci lu scinneru, m’brazza a so matri l’hannu ratu, un’ura ri roggiu ci l’hannu tinutu.
Idda tuttu si lu binirissi:
-Binirittu mi siti, fighiu, pi lu missaggiu chi mi mannastivu cu l’ancilu Gabrieli, chi paroli umili e duci chi mi ricistivu e cu Giuseppi, lu vicchiareddu, vulistivu iri ‘na grutta a Betlemmi e menzu a un bue e a un’asineddu nascistivu.
Binirittu mi siti, figghiu, ca vi sapistivu guardari ru re Erodi quannu ammazzò tanti criaturi.
-Binirittu mi siti, figghiu, quannu istivu a li nozzi ri Cana ‘ni vostru cucinu, figghiu, ri l’acqua ‘ni facistivu vinu.
-Binirittu mi siti, figghiu, quannu cu cincu pani e picca pisciteddi saziastivu a cincumila pirsuni e n’arristaru setti cuffuni ri tozzi e feddi e chisti sirveru pi li puvireddi.
-Binirittu mi siti, figghiu, quannu pi mari v’inni istivu, e sutta li santi peri nè barca nè balena vulistivu, a Petru vi purtastivu, figghiu miu quantu l’amastivu, tra tanti nutizi lu mittistivu, principe e sacerdote ru celu e ra terra lu facistivu.
Figghiu, ri n’autra cosa va priari e diri: tri ghiorna prima ca io haia a muriri lu voghiu sapiri.
Cu Giuseppi d’Arimatia, ca appi lumanatu, hannu pigghiatu lu corpu ri nostru Signuri Gesù Cristu nta un linzolu biancu l’ammugghiaru e a la santa sipultura u purtaru.
San Giuvanni pigghiò la donna Santissima e a lu tempiu era molto addulurata e molto rispittusa c’avìa vistu lu so Santissimu figghiu mortu e trapasatu supra lu lignu ri la Santa Cruci.
 Un ghiornu chista Santa Virgini appi a trapassari, un ancilu ru celu ci calò e ci purtò stu salutu: Avi Maria, graziusa e pia, io ri vostru figghiu fui manatu e Vi portu stu salutu: si nun fussi pi Vui Maronna mia, ca facistivu stu’ gran fruttu accussì nobili e prizziusu tuttu lu munnu fussi pirdutu; ora sintiti chiddu ca vi ricu io, niniti Maronna, all’altissimu Diu pigghiativi sta palma chi vi portu io, ca tuttu lu munnu sta a lu vostru cunfortu e ora sintiti chiddu chi vostru figghiu vi manna a diri: viniti Maronna all’altissimu Diu  ca a nautri tri ghiorna hat’a muriri; la  Virgini  Santissima la parma si pigghiò e ‘na camira si ritirò; si sintìa ca era malata e ri tanti addulurati virgini idda era visitata. Si spugiava ri ‘du corpu puru e nettu ca a stu munnu un’avia fattu nudu difettu, si spugghiava ri ‘du corpu dilicatu ca a stu munnu un’avìa fattu nuddu piccatu. Ci rissi e so amici, ratimi cura ca prestu io mi ‘ni vaiu alla sepoltura; sorelle, chiamati i me sorelli e i me cucini carnali ca prima ru me trapassu ci vogghu riri e racuntari comu cumanna la riligiuni. Me figghiu ri lu celu ma mannatu nu missaggiu e ma mannatu a diri ca fra tri ghiorna io a muriri.
L’apostuli ri Diu erano tutti sparpagghiati si truvaru  ‘nsimmulati, sulu San Tummasu un si truvò.
Prima parrò lu biatu San Giuvanni e dissi: io eru in Francia ‘menzu un populu ri genti e dimustravu la firi ri Diu Onniputenti che miraculu è chistu ca mi trovu cca’ prisenti!
Poi parrò lu biatu San Marcu:Io era sutta un arcu c’amministravu la firi ri Diu e ri santi chi miraculu é chistu ca mi trovu cca’ davanti.
Poi parrò lu biatu San Filippu: Io eru in Egittu c’amministravu la firi ri Diu chi miraculu fu chistu  ca mi trovu ccà prisenti!
Appressu parrò lu biatu San Simuni: haiu furriatu muntagni, ciumari e vaduni e ora mi trovu cca’ prisenti: Diu mi retti lu so lumi!
Poi parrò lu biatu Sam Mattiu: io eru a Romania, una bella storia liggìa, nun mi l’haiu dimenticata; ancora l’haiu ‘nna menti mia.
Poi parrò lu biatu San Luca: sta cosa nun’è fausa ma vuluta comu mai ca tutti cca’ semu vinuti.
Vinniru a parrari tutti l’apostuli, l’ultimu chi parrò fu lu biatu San Petru e chiddu chi dissi fu la viritati……Giuvanni, vacci tu, facci tu l’ambasciata ca idda pi matri e tu pi figghiu ci fudti lassatu.
San Giuvanni si cuncintrò e ‘nto mumento la Santissima Virgini Maria chiamò, idda si rapìu l’occhi, l’ha ricanusciuti tutti e ci rissi: 
– Vinistivu tutti frstelli mei, assittativi, ca prima ru me trapassu io va diri e raccuntari comu cumana la riligiuni: me figghiu ru celu ma mannatu nu missaggiu e ma mannatu a ‘diri  ca rumani è l’ultimu jornu e haiu a muriri. Tutti l’apostuli si misiru a chianciri. San Giacumu si misi a li peri, San Giuvanni a lu capizzu accussì parrò: carissima matri e dulcissima zia vui vi partiti e vi mittiti in via e io pi l’amuri vostru chiù campari nun vurrìa o Gluriusa Virgini Maria.
L’apostuli ri Diu avianu tri ghiorna e tri notti ca un avianu nè manciatu e mancu ripusatu, Maria Santissima ci retti pastu pi putiri manciari e postu pi putiri arripusari, addummisciuti chi foru l’apostuli Maria Santissima si isò l’occhi ‘ncelu e vitti aperti li porti ri lu santu paradisu, e viri calari a sò figghiu Gesù cu na granni cumpagnia chi ci ricìa: Surgiti o matri mia, vinitivinni alla gloria mia ca pi vui c’è priparata una curuna di 12 stiddi tutta ornata ri petri prizziusi, a lu celesti latu miu saliti assittata, ri dichi e granni sariti salutata e ‘mparadisu sarà lu vostru cunfortu, ratimi l’anima cu tuttu lu vostru binirittu corpu.
La matri cu lu fighiu s’hannu misu a raggiunari:
– O figghiu miu dulcissimu, una priera ta fari: a lu favusu ‘nimicu un lu vogghiu viriri a la trapassioni mia stuccatici la forza e la valìa.
– O Matri mia divina, vui siti china r’ogni beni, lu me ‘nimicu un lu timiti ma mittitivillu sutta i peri, ca cu vi voli affenniri e fari mali io li sacciu beni castiari.
– O figghiu miu dulcissimu amatu, n’autra priera va fari, li jurei vonnu riri e parrari ca lu me corpu, mentrio io moru, l’hannu a ardiri e l’hannu a fracillari.
– O Matri mia divina li mei nemici nun li timiti mittitivilli sutta li vostri santi  peri e nun vi curati, ca chiddi chi ‘c sunnu e chiddi c’hannu a viniri ‘mpuntu ri morti lu virinu, e vui, Matri mia divina, in forma ri pellegrinu lu viriti.
Nostru Signuri Gesù Cristu ‘mbrazza si la misi e ‘manu ri tri donni virgini l’assunnò lu so corpu divintò tantu lucenti e risplindenti ca nun si putìa chiù taliari. Una cammisa bianca ci retti, un camici celesti ci mittìu, una cintura d’oru ci attaccò, e ben stritta e ben liata, attornu, attornu sigillata alla valli ri Gesù fu trapassata.
 E li soni e li canti chi facìanu li santi li ‘ntisiru li jurei e si mossiru tutti quanti: all’armi, al’armi ch’è morta Maria, iamunni a pigghiari lu corpu ca l’anima è ghiunta pa so via!
Si fici avanti un fausu jureu e comu li brazza isò, l’arcangilu Gabrieli cu la spata li manu ci tagghiò, fu tantu forti lu duluri chi pruvò ca carìu ‘nterra e strangusciò, ‘mezzu  a un populu ri genti a San Petru canuscìu, ca l’avìa vistu una vota in prigiunìa
– O Petru, Petru, rammi aiutu tu ca hai tanta forza e tanta virtù.
– Pichì chiami a mia, un po’ chiamari all’Altissimu Diu chiddu ca in casa granni lu purtastivu e tuta la notti lu sfracillastivu!
S tu mi prumetti ri guariri io tornerò alla santa firi, si tu mi prumetti ri sanari io mi vogghiu vattiari, chiddu jureu si vattiò e turnò ala santa firi, nostru Signuri Gesù Cristu li manu ci sanò e ddi manu avianu tanta virtù ca facìanu risanari orbi, muti, ciunchi e libbrusi, si ‘ni vattiaru chiossà r’un miliuni pi dari onuri e gloria a la matri ri nostru Signuri.
 San Tummasu era all’India e mentri dicìa la Santa Missa viri passari a Gesù cu la Virgini Maria, iddu s’addinucchiò, a Gesù arurò e cu la Maronna parò e ci rissi: O Matri mia divina, ratimi un donu, ca v’haiu vistu ev’haiu parratu;
La matri, ca ri fari beni ma si surisfici, la cintura ri lu latu si licò e a San Tummasu l’arrialò e ci rici
– Tummasu, te cca la cintura, vattinni ‘ni l’apostuli e un fari chiu’ dimura.
San Tummasu la cintura si pighiò, si la vasò, la vinirò, ‘nta lu pettu sa sarvò e ‘menzu l’apostuli si ritruvò:
– Ben truvati fratelli miei cari;
– Ben venuto fratellu Tummaso.
– Biatu tu fusti Tummasu c’avisti la sorti  r’un essiri a nuddu duluri nè a morti ra Maronna nè a chidda ru Signuri,
– Io o Signuri vitti e a Maronna ci parravu pigghiativi sta cintura ca ‘pettu haiu.
– Biatu fusti tu Tummasu c’avisti la sorti ri virilli vivi e risuscitati;
– Biatu fusti tu Tummasu c’avisti la sorti ri riciviri la santa  e mischini fummu nuatri ca la vittimu morta e trapasata.
Arrivata n’celu la Maronna fa la priera all’Altissimu Diu:
– O figghiu miu dulcissimu una priera t’haiu a fari: tutti chiddi ca la santa Trapassioni mia ricinu e tutti chiddi ca ri cori a sentinu o sa fannu riri voghiu ca li pirdunati e vi li purtati ‘mparadisu cu tutta quanta la famigghia sò, e s ri bon cori si pintirannu 500 cent’anni ri indulgenza avrannu e biniriti ra vucca ru Papa sarannu.
– Tuttu chiddu chi dici o matri mia tutt n gloria vostra cuncessu vi sia o dolce Vergini Maria.
– O figghiu miu dulcissimu, n’autra priera va fari: cu rici e senti sta Santa Trapasioni mia sarà scansatu ri peni e martiri, avrà vita longa e ghiorni boni, sett’anni ri pirdunanza avrannu.
– Tuttu chiddu chi vui diciti o Matri mia pi l’amuri vostru tuttu cuncessu vi sia o Gluriusa Virgini Maria.
Sta trapassioni è ditta pi Vui o matri divina e così reciteremu una Salve Regina…………