Sona, sona la campanedda

Read English version

 
Sona, sona la campanedda
c’è ‘na povira virginedda
ca cantava la litania
cu Gesuzzu e cu Maria.
 
Tutti i Santi jianu a xhiuri
pì purtalli a lu Signuri;
lu Signuri ca cunnuci
lacrimannu la sò cruci.
 
E purtalla nun putìa
sangu russu ci currìa;
ci currìa vina, vina
comu l’acqua a la lavina.
 
L’angileddu lu cugghìa
intra un calici ‘u mittìa;
e culannu lentu, lentu
lu purtava a lu cummentu.
 
Ddà currìa l’addulurata
affannata e scapiddata
e gridava “Figghiu miu,
Giuda fu ca ti tradìu!”