San Petru e lu parrinu

Read English version
 
 
‘ Na vota, camminannu lu Signuri cu l’Apostuli, trasiu ‘nta un jardinu. Sutta un arvulu c’era un parrinu chi cummirciava cu na fimmina. Si vota S.Petru: -“Maistru, Maistru, lu viditi cu’ cc’è ddà sutta dd’arvulu?” Lu Signuri cci rispunni: “Camina e nun taliari”. Caminannu caminannu, passaru di na chiesa; traseru e vittiru ddu stessu parrinu supra l’artaru chi dici a missa.  Pigghia San Petru e si nni nesci.
Lu Signuri cu l’autri Apostuli si ‘ntisiru la missa.
   A la nisciuta di la Chiesa, San Petru era davanti la porta. Dici lu Maistru: – Pirchì niscisti di la Chiesa?” “E Vui ‘un  lu vidistivu cu’ era ca diceva la missa? Ddu stessu parrinu di sutta l’arvulu”. Lu Signuri lu lassò ‘ntra la sò ‘gnuranza, e nun ci detti la risposta.
   Caminu facennu, lu Signuri cci fa veniri ‘na gran siti a S.Petru. – “Maistru, iu stajiu murennu di la siti”. “E camina, ca agghiriddà c’è l’acqua”. Tanta la siti, ca ‘un puteva caminari, San Petru. Lu Signuri cu lu vastuni scattìa supra ‘na petra, e nesci un fruciuni d’acqua; dici: – Vivi, Petru”. E San Petru vippi. – “Comu ti pari?” – “”Bella frisca, ca m’haiu ‘ntisu arricriari”. – “Vivi arreri! “E S.Petru vippi arreri. “Comu ti pari?” – “Bella”. – “Vivi arreri”. E S.Petru vippi la terza vota. – “Comu t’ha parsu? – “Bona, Maistru”. – “Ora talé dunni nesci ss’acqua”. Va ppi taliari, San Petru, e vidi ca dda bell’acqua niscia di na testa di cani fitusa ca li vermi facevanu d’accussì. – “Maistru, Maistru, di ‘na testa di cani fitusa nesci st’acqua?” – “Ma l’acqua com’é?” – “Bella!” dici S.Petru. – “Ora vidi; accussì era la Missa: tu ch’avivi a guardari si lu parrinu era bonu o tintu? a tia chi ti nni ‘mpurtava? Si chiddu era tintu, la Missa era ‘na cosa santa”.-