O vui c’un cori avistivu

Read English version
 
 
O vui c’un cori avistivu
natu pi sempri amari
O vui chi già pruvastivu
chi cos’è suspirari
 
Si amastivu una perfida
volubili e ‘ncostanti
pietà vi mova un misiru
abbannunatu amanti
 
Amai pi mia disgrazia
una ca tutti l’uri
stritta a lu coddu stavami
pazza niscìa d’amuri
 
Ora di mia si tedia
si ad idda staiu davanti
pietà vi mova un miseru
abbannunatu amanti.
 
Tutta sollicitudini
si un ghiornu un mi virìa
currìa a r’abbrazzarimi
c’avìti mi dicia.
 
Ora cu n’autru ‘nzemmula
mi fa la spasimanti
pietà vi mova un miseru
abbannunatu amanti.