Lu porru di San Petru

Read English version
S’arricunta ca la mamma di S.Petru era avara abbramata, ‘un facia ilimosina mai, ‘un dava mai un granu. Ora ‘na jurnata stava munnannu li porri; ‘ncugna ‘na puviredda: – “Mi la fa la caritati, divutedda?” – “Tutti ccà hannu a veniri!…. – Pigghiàti ccà!” e cci detti ‘na sfogghia di porru.
 Lu Signuri si la chiamò all’atra vita, e la mannò a lu ‘nfernu. San Petru era capu di lu Paradisu; ‘na jurnata era davanti la porta; quannu senti ‘na vuci: – Ah! Petru figghiu miu! e vidi comu m’arrustu! E va nni lu Maistru, e parrici pi farimi nescìri di sti guai!”. San Petru va nni lu Signuri e cci dici: – “”Maistru haju a me’ matri ca è nta lu ‘Nfernu e voli la grazia pi nesciri””, Si vota lu Signuri: -“”Te’! to matri ‘un fici mai un ugni di beni; tuttu lu so’ piattu di forti è na sfogghia di porru chi detti a ‘na puviredda. – La fai affirrari ccà a sta sfogghia (e cci pujiu ‘na sfogghia di porru), e ti la porti ‘n Paradisu.
Calò un Ancilu cu dda sfogghia: – “afirrativi ccà!”” La matri di S.Ptru si cci affirrò. A lu nesciri di lu ‘nfernu tutti l’armuzzi ch’erunu cu idda si ci affirraru a la pudia di la vesta. Chi nn’avia a fari idda? tantu pirtantu l’Ancilu si li tirava a tutti. Mai! l’abbramata a chi era ci metti a dari caùci, e a scutulàrisi la vesta pi falli cadiri. Comu fa accussì, si rumpi la sfogghia di lu porru e iju cchiu a lu funnu di lu ‘nfernu. E chistu è lu cuntu di la mamma di S. Petru.