Canti di Natale

Read English version
 
 
QUANNU LA SANT’ANNA…
 
Quannu la Sant’Anna l’annacava
a la Vergini Maria,
figghia bedda la chiamava a la vò figghiuzza mia,
e chiuri l’occhi, e arriposa
‘un chianciri cchiù, e fai la vò
scocca di rosa.
T’accattai lu tilareddu
pi ‘nzignariti a raccamari,
si lu viri quant’è beddu
c’è l’avugghia e lu-iritali,
e c’è la sita, l’argentu e l’oru
e fai la vò,’un chianciri cchiù
duci trisoru.
Ivi apposta a lu jardinu
pi cugghiriti tanti ciuri,
rosi, gigghi e girsuminu
tanti ciuri chi fannu aduri,
pi priparariti, la nacuzza
e fai la vò
‘un chianciri cchiù
figghia Maruzza
e fai la vò… e fai la vò.
 
QUANNU DIU VINNI A LU MUNNU…
 
Quannu Diu vinni a lu munnu
nni dda notti fridda e scura
c’a lu diri un mi cunfunnu
ca lu dici la scrittura.
 
E Maria la gran Signura
cu Giuseppi lu so spusu
oramai vinni l’ura
a Betlemmi a la campìa
 
La gran Matri si cririva
ca li stissi so parenti
a la vista di Maria
cci hann’ ‘a fari complimenti.
 
San Giuseppe cu Maria
si nn’ieru a la campìa
chi chiuveva e nivicava
San Giuseppi travagghiava
 
Travagghiava cu l’asciuni
si vuscava u vastidduni
 
Ti nni pienti piccaturi
di li tua divinitati
u bambineddu tantu amuri
ti pirduna li piccati.
 
A sett’uri si sintia
una voci trionfanti
San Giuseppi cu Maria
adoravanu lu ‘nfanti.
 
Pastorella fora fora
tuttu ‘nzemmulla agghiurnau
e la stdda di l’aurora
a la grutta si firmau.
 
E li pecuri di svignu
ieru a teniri cunzigghiu
e li pecuri di svignu
ieru a teniri cunzigghiu. 
 
 
SAN GIUSIPPUZZU SI SUSI MATINU…
 
San Giusippuzzu si susi matinu
pi ghiri a sirvizzu a manu a manu
la ascia pigghia, la serra e lu filu
si pigghia a Gesuzzu pi li manu.
 
E agghiucannu ‘nto beddu jardinu
lestu Gesuzzu sirramu ‘stu travu
s’asci truvari n’aceddu divinu
chianci Gesuzzu cu voli ‘manu
 
San Giusippuzzu stancu, mischinu
pigghia l’aceddu e ci lu duna ‘n manu,
siti cuntentu Gesuzzu Bamminu
ch’aviti l’aceddu ‘nta li manu.
 
LA MADUNNUZZA
 
La Madunnuzza
quannu ju a la fera
Lu Bammineddu
chiancìa pi la bannerra
so matri ci ha
‘ccattau lu tammurinu
li irchi d’oru
li lazza d’argentu
li mazzuledda
di cristallu finu
l’ancilu ci rissi
Bamminedu sona
quantu sintemu
stu sonu divinu
ci eru li tri rè,
si misiru a cavaddu
ci rissiru di cu è?
‘stu picciriddu
lu figghiu di Maria
taliatilu che beddu…
lu figghiu di Maria
taliatilu che beddu.
 
L’ancilu ci rissi
bammineddu sona
quantu sintemu
‘stu sonu divinu
ci eru li tri re
si misiru a cavaddu
ci  rissiru di cu è?
stu picciriddu
lu figghiu di Maria
taliatilu che beddu
lu figghiu di Maria
taliatilu che beddu…..
 
 

TUTTI  L’ANCILI BIATI…
 
Tutti l’ancili biati,
chi pi’ via l’accumpagnaru
Cu splinnuri inusitati,
chidda grutta circundaru.
 
San Giuseppi li vidia
e vidennuli gudia
oh pinsati c’alligrizza
di li santi e amati spusi..
 
Chi gudennu sta biddizza, sunnu allegri e gluriusi.
Doppu aviri tanti stenti, a sta vista su cuntenti.
 
Binchì l’ancili assistianu,
rispittusi li guardavanu,
Li timpesti chi facianu,
troppu assai li turmintavanu.
 
Decimila serafini,
onuraru l’equipaggiu.
A sti’ santi pilligrini
‘nta stu poviru viaggiu.
 
(Ralligrannu pi la via a Giuseppi e a Maria).

 
 
NNI LA NOTTI TRIUNFANTI
 
Ni la notti triunfanti, ca nasciu l’Onniputenti
Si parteru supra i cammelli.
 
Li tri re di l’orienti.
Li tri re di l’orienti.
 
Li tri stiddi putenti di lu celu calaru
s’accurdaru li strumenti.
 
E cu lu cori hannu cantatu
e cu lu cori hannu cantatu.
 
E Maria ha dittu ognunu,
vi ringraziu di l’affettu.
Ca purtastivu cu rispettu.
 
(A me Figghiu u’ bambineddu
A me figghiu u’ bambineddu).
 
 
ALLIGRIZZA….
 
Alligrizza, alligrizza oh piccaturi
‘na bona nova vi vogghiu purtari
picchì veni lu vostru Redenturi
e a tutti vui, vi voli cunsulari,
livirà tutti l’odi e li rancuri
ed amicu cu vui si voli fari,
e comu Diu binignu e tuttu amuri,
tutti l’offisi vi voli pirdunari.
 
 
SAN GIUSEPPI CAMINAVA…..
 
San Giuseppi caminava
e la retina tirava
la tirava long longa
pi l’amuri di la Madonna.
 
La Madonna parturìu
ebbi un figghiu com’un Diu,
si chiamasa Sarbaturi
pi nuatri piccaturi.
 
Novi jorna di Nuvena
l’haju fatta tutta sana,
Diu m’ha datu vita e lena
prestu datimi li grana.
 
Novi jorna di Nuvena
l’haju fatta tutta sana,
Diu m’ha datu vita e lena
prestu datimi li grana.
 
 
A LI VINTICINCU APPUNTU…
 
A li vinticincu appuntu
chidda notti di Natali,
eccu già lu partu juntu
chi nasciu lu Diu immortali.
 
Oh chicantu essenziali
oh chi angelica armunia,
a stù Diu celestiali
gran triunfu si facìa.
 
Puru l’acqua di lu mari
dimustrau la sò biddizza
e si misi ad onneggiari
c’una massima saggizza.
 
Santi spiriti celesti
scinniti tutti cu stupuri,
serenati li tempesti
ca nascìu lu Redenturi.
 
Si sapiti cu nascìu
nna n’affritta manciatura
pi sarbari a l’omu riu
l’artu Diu di la natura.
 
Gloria gloria ca nasciu
lu veru omu e veru Diu.
 
 SENNU DDA LA STIDDA JUNTA…
 
Sennu dda la stidda junta
tutta a picu si firmau,
ribassanu la so punta
chidda grutta cummigghiau.
 
Poi cumanna a tanta genti
cui di supra e cui di sutta,
per vidiri chiarimenti
cui ci abbita ‘sta da grutta.
 
A lu trasiri ri dda genti
riturnaru spavintati,
a li tri re di l’orienti
e ci rissiru” …ammirati”.
 
Trasi Gaspari e dicìa:
” …oh me Diu riccu trisoru,
ti purtavu, da parti mia,
‘stu vasettu chinu d’oru”.
 
Badassrri cu dicoru
” …o me Diu, t’aiu purtatu
io l’incensu per ristoru
chi sarà sagramentatu.
 
Miccioni umili e gratu:
“O me Diu di tanta altizza,
iu la Mirra t’aiu purtatu
servirà per tua amarizza”.
 
La so Matri cu pristizza
ci sfasciò lu figghiu raru,
li tri Re cu cuntintizza
mani e per ci vasaru,
gloria gloria ca nasciu
lu veru omu e veru Diu.
 
 
NINNAREDDA
 
E bo, e bo, e boo,
lu figghiu dormi e la mamma no
e si iddu un voli durmiri
naticateddi a va-raviri,
a-la-vo lu figghiu miu la vo-a
a-la-vo lu figghiu miu la-vo-a
a-a bo – bo.
 
 (Rosario Salerno e Angelo Cangelosi, 1970)