“Bedda”

Read English version
 Bedda
 
Bedda ca ri cchiù beddi vui siti
faciti ‘nnamurari i stiddi ‘ncelu.
La luna pi lu scornu si misi u velu.
ricennu ca vui cchiu bedda siti.
Vurrissi appuiari la testa ‘nto’n cuscinu
unni chissa facci rosa vui appuiati.
Si Diu v’avissi a veniri vicinu
vi vasassi sti trizzi abbillutati.
Bedda ca ri cchjiu beddi vui siti
vinitivi a affacciari a stu barcuni,
sintiti quantu è duci sta canzuni.
sintiti un pocu e vui nun durmiti.
N’haiu giratu cori ri passioni
cori comu lu vostru un haiu truvatu.
Quantu rosi cci su nna stu barcuni
ca stannu priparannu a vui una festa.
Bedda cchiù bedda, di calunchi siti
faciti ‘nnammurari i stiddi ‘ncelu.
 
 Bagheria, 1969.
 
 
Figghiuzza
 
Figghiuzza a mia facisti chistu arruri,
mali ca ti facisti lusingari.
T’aveva ratu a sorti lu Signuri,
malu c’un ti sapisti apprufittari.
A rosa tu l’avia mmenzu li ciuri,
ora ca a cieschi nun la pò truvari.
A morti portatillu stu ruluri
ca viriri mi pò, ma no parrari.
 
Bagheria, 1968.
 
 
Haiu lu cori
 
Haiu lu cori quantu na nucidda,
vaiu circannu na figghiola bedda,
Un mi nni curu siddu è picciridda
ca la nutricu a carni di vitedda.
E quannu è granni e mi curcu cu idda
facemu a casa a setti sularedd,
li quasittedda comu li voli idda
e li scarpuzza cu la ciancianedda.
Ora si voli Diu e mi ‘nzerta l’annata
io r’oru ci l’hè fari e no ri sita.
 
Palermo, 1972.
 
 
Mamma ca passa
 
Mamma ca passa lu me giovinottu,
mamma ca lu canuscju a lu caminu.
Ora lu chiamu e lu fazzu vutari
di la finestra lu fazzu acchianari;
e s’un c’è scala la trizza cci jettu
e trizza trizza lu fazzu acchianari.
Mamma ca mi lu strinciu a lu me pettu
e senza sonu lu fazzu abballari.
 
Capaci 1968.