Abballu di li Virgini

Read English version
 
 
Bella festa si fa ‘ncelu
cu li virgini e li santi,
cun amuri e santu zelu
li virgini abballanu tutti quanti.
Nnanzi a Diu Patri e Signuri
i virgini abballanu tutti l’uri.
 
Di lu tronu la scinneru:
“Abballati cara Matri,
quantu nui n’addivirtemu,
ralligrati vostru patri”.
A mumentu ‘ncompagnia
aballanu tutti cu Maria.
 
Maria Virgini è la prima
Maria Virgini è la patruna,
a li stiddi a la marina
Maria Virgini è suli e luna.
Grira accussì ogni virginedda:
“Viva Maria ch’è la cchiù bedda”.
 
Maria Virgini si pigghia
pi cumpagna a Rusulia
e cci rici:”Amata figghia,
veni giubila cu mia:
fai n’abballu graziusu,
rallegra Patri, Figghiu e Spusu”.
 
Balla Fravia e Pitrunilla
Brigida e Giulia in cumpagnia.
Egriosa, Bastiana, Filippa, Cuncetta, Trasittina,
Clemenzina, Cosimana,
Domiana cu Michela,
Michela cu Raffaela,
Raffaela cu Bittoria,
ca ri Diu foru la gloria,
e Bittoria cu Folaci,
ca ri Diu vi runa paci.
Quali sunnu i cchiù filici?
Laura, Clelia e Biatrici.
 
Ora nesci Ursula santa
cu la cara cumpagnia,
‘ncelu gloria si canta, balla Barbara e Lucia,
Binigna medita cu Nora
Rosa Ciccia e Pittinina.
Ora nesci cu Custanza
Aita Ninfa cu Spiranza
e Spiranza cu Vicenza
e Vicenza cu Lorenza.
Ora nesci Dorotia,
Brigida, Giulia ‘ncumpagnia,
Ora nesci Santa Lidda,
Graziedda cu Sisidda,
ora nesci Santa Fara,
Niculetta e Santa Chiara.
Ora nesci Marcellina
cu li suoi curuni ntesta.
Nnanzi a Ddiu ficiru festa
Gesualda, Remualda,
Gesumunda cu Ramunna.
Quali sunnu i cchiù fistanti?
Nnuccenzia martiri e Violanti.
 
Virgineddi puri e santi
ca ballati ‘mparadisu
fra triunfi soni e canti
cu prighieri e bonu visu,
si li virgini su milli
Maria Virgini è la patruna,
si li virgini su stiddi
Maria Virgini è suli e luna.
Già s’ha fattu stu banchettu
e cu tanta dignitati
cun amuri e letu visu
li virgini vannu cumpliti ‘mparadisu
chiamannu:
Giusta, Tula, Pidda, Grifonia, Silvana, Ursuna,
Giovanna, Ninfa, Minica, Filumena, Tanatina,
Ancelina, Ernestina, Veronica,
Letterina, Casimira e…Rusulia.
Tutti prigamu a Gesù, Giuseppe er a Maria.
Evviva Santa Rusulia!
(fedeli)  Viva Santa Rusulia!
 
(Rosario Salerno e Angelo Cangelosi, 1973).